SoundJobs.net
Audio Preservation Services

 

הצהרת פרטיות

(חזרה לעמוד הבית)

השימוש בשירותי החברה מחיב קריאה והסכמה של הלקוח לנאמר להלן.  באופן כללי, כל הנאמר כאן משוה שימוש הוגן וכשר בשירותי החברה הן מצידה והן מצד הלקוח.

הערה:  הנאמר להלן עשוי להשתנות בכל עת וללא כל הודעה.

 

חלק א' - השימוש בחומר המוקלט

א-1:  חברת SoundJobs, ובכלל זאת העומדים בראשה ועובדיה השונים (להלן:  "החברה"), מתחיבים בזאת, לשמור את החומר הנשלח אליה מטעם לקוחות (להלן: "החומר") בכל האמצעים העומדים לרשותה, על מנת להבטיח את הישארותו במסגרות המידע של החברה עצמה בלבד.

א-2:  כמו כן, החברה מתחיבת בזאת, שלא לעשות בחומר כל שימוש המערב הצגתו לגורמים חיצוניים, בין שעשויים להיות עוינים ללקוח ובין אם לאו, פרט למקרים בהם שימוש זה נדרש לצורך תהליך העבודה ההגיוני והמקובל לביצוע המטלה הנדרשת, בין אם בידיעת הלקוח ובין שלא בידיעתו.

ככלל, השימוש בחומר יהיה למטרות מקצועיות בלבד, ולא יכלול חשיפה לגורמים זרים שלא לצורך מקצועי, כנ"ל.

 

חלק ב' - שירותי החברה והשימוש בהם

ב-1:  חברת SoundJobs עושה את כל המאמצים האפשריים על מנת לספק מידע מהימן ומדויק אודות השירותים שהיא מציעה.  ככלל, שירותי החברה ובכללם הנאמר באתר זה, עשויים בהחלט להשתנות מעת לעת, וכגון הפסקת או החלת שירותים חדשים - ללא יידוע מפורש באתר זה.

ב-2:  קבלת שירות מהחברה אשר מותנה בתשלום, מחיב את הלקוח בתשלום מראש.  החברה אינה מאפשרת החזרים כספיים במקרים בהם הלקוח אינו מרוצה מהשירות שניתן לו, מכל סיבה שהיא.  זאת היות והושקע מאמץ, זמן עבודה, שכר עובדים וכד' - ענינים אשר לא ניתן לבטלם בדיעבד כמובן.

ב-3:  במשך הזמן, בהתאם וכתלות בהתפתחות הטכנולוגיה, יתכנו שינויים ושיפורים בשירותים שהחברה מציעה.  אמנם, לא תהיה כל עילה ללקוח לטעון כנגד החברה במידה וכאשר זאת תציע שירותים חדשים / משוכללים משהיו קימים בעת שקיבל שירות מהחברה, בין אם מדובר בקבלת השירות המחודש, ובין בכל ענין אחר אשר בתוך כך.

 

 

צרו קשר היום לקבלת עבודה איכותית ומהירה, ובמחיר ללא תחרות.

office.soundjobs@gmail.com

 

 

 

Conversion & Monitoring Equipment   |   הצהרת פרטיות

מס' ע"פ:  546761664

 

Knowledge Base - related articles:
Amateur Field Recordings   |   Equipment Maintenance